Online User نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت پنجم - وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44
X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت پنجم

1-اصول  نظارت وراهنمایی آموزشی را از دیدگاه مارکس واستوپس بیان کنید؟1-تظارت وراهنمایی آموزشی که بخش کامل وجامعی از برنامه آموزشی است کارخدمتی گروهی(تعاونی) به شمارمیرود2-تمام معلمان به راهنماییهاوکمکهای راهنمای آموزشی نیاز دارند،این اصل یک اصل اساسی استومسئولیت

نایت اسکین

این خدمترا مدیریا راهنمای آموزشی برعهده دارد. 3-برنامه های نظارت وراهنمایی آموزشی بایدبه نحوی تهیه وطراحی شودکه پاسخگوی نیازهای شخصی معلمان مدرسه باشد. 4-همه کارکنانی که بافرایندآموزش سروکاردارنداعم کارکنان آموزشی وغیرآموزشی به نظارت وراهنمایی نیاز دارندوبایدتحت پوشش برنامه های آن قرار گیرند.5- نظارت وراهنمایی آموزشی بایدبه توضیح وتشریح هدف هاومقاصدآموزشی بپردازد.هدف های آموزش وپرورش واهمیت آنها باید همواره به معلمان گوشزدگرددومبنایی برای کاروفعالیت های راهنمایان آموزشی ومعلمان باشد.                            6- نظارت وراهنمایی آموزشی بایددرجهت بهبود نگرش ها ،دانش ها ،منش ورفتار وهمچین تحکیم روابط انسانی خوب درهمه کارکنان مدرسه تلاش کندوبه گسترش ارتباطات خودبا جامعه بپردازد. 7-نظارت وراهنمایی آموزشی باید بتواندفعالیت های فوق برنامه دانش آموزان را سازماندهی وآنهارا هدایت کند.8- مسئولیت بهبودبرنامه وفرایندآموزش ویادگیری درکلاس درس ومدرسه برعهده راهنمای آموزشی ،معلم،ومدیر مدرسه ،درمنطقه برعهده رئیس آموزش وپرورش ودرسطح ملی برعهده وزارت آموزش وپرورش است.9-پیش بینی های مهم به منظور فراهم کردن تدارکات وامکانات مربوط به برنامه ها نظارت وراهنمایی آموزشی.باید در بودجه  سالیانه درنظرگرفته شود. 10--برای نظارت وراهنمایی آموزشی،هم برنامه ریزی کوتاه مدت ضرورت داردوهم برنامه ریزی بلند مدت.تمام افرادی که به نحوی با این برنامه هاارتباط پیدامی کنندیا تحت تاثیر آن قرار می گیرند.بایدباراهنمای آموزشی همکاری کنند. 11- مدیرمدرسه یاراهنمای آموزشی که اجراکننده برنامه های نظارت وراهنمایی آموزشی هستندباید درتمام سطوح ازکمک مشورتی منطقه آموزشی،وزارت آموزش وپرورش ،دانشگاه ها؛ودیگرسازمان های محلی ،استانی وکشوری بهره مند شوند.12-نظارت وراهنمایی آموزشی بایدآخرین یافته های تحقیقات راتجزیه وتحلیل وآنهارا ارزیابی کندوآموزش وپرورش به کار گیرد. 13- اثربخشی وموفقیت برنامه های نظارت وراهنمایی آموزشی باید با هم به وسیله افرادذی نفع درمدرسه مورد ارزشیابی قرارگیردوهم به وسیله افرادمطلع وصاحب نظردر خارج از مدرسه.

 

2-اصل سازمانی یعنی چه؟نظارت وراهنمایی آموزشی رفتاری سازمانی است وبایدمسئولیتی درمدرسه تلقی شود.درمدارسی که برنامه نظارت وراهنمایی آموزشی وپست راهنمای آموزشی به طور رسمی وجو داردمدیرمدرسه باید نقش راهنمای آموزشی را ایفاکند.چنانچه اوصرفا به اموراداری مدرسه بپردازدونقش خودرا درحیطه آموزشی اش فراموش کند؛درک درستی ازنقش خودندارد.اماامروزه نظارت وراهنمایی آموزشی به عنوان یک رفتارسازمانی درتشکیلات آموزش وپرورش اغلب کشورهاوجودداردومسئولیت آن برعهده مدیرمدرسه یاراهنمای آموزشی منصوب شده است.

 

3-اصل مسئولیت واختیاربه چه مواردی اشاره دارد؟مسئولیت هنگامی اهمیت داردومعناپیدا میکندکه توام با اختیارباشد.اگرچه درتقسیم وظایف صفی وستادی ،نظارت وراهنمایی پستی ستادی محسوب مشودومعمولا فاقداختیارات لازمصفی ویا اجرایی است.راهنمایان آموزشی برای انجام دادن به وظایف محول شده باید به اختیاراتی متکی باشند.که منابع آن با منابع اختیارات مدیران صفی متفاوت است. هرچه راهنمای آموزشی به تخصص ومهارت ها ،توانایی های حرفه ای خودمتکی باشدمعلمان نیزدرپذیرش رهنمودهای اوتمایل واشتیاق بیشتری ازخود نشان میدهند.   

 

4- پویاییهای گروهی(دینامیسم گروهی)درنظارت به چه مواردی توجه دارد؟نظارت وراهنمایی آموزشی وظیفه ای مشارکت جویانه یا باهمکاری حرفه ای گروهی است.بدون همکاری حرفه ای راهنمای آموزشی ،معلم،مدیرمدرسه ودیگرشرکت کنندگان دراین وظیفه موفقیت برنامه های نظارت وراهنمایی آموزشی بعید به نظر میرسد.اعتقادبراین است که گردآمدن افراددرگروه هابه کسب نتایج مطلوب تری منجر میشودتا اتکای فرد به تخصص خاصی برای انجام دادن اصلاحات.

 

5-وقتی گفته میشودفردوگروه درمدرسه دارای ارزش هستندمنظورچیست؟هنگام واگذاری تکالیف ومسئولیتهاباید،مثل افراددیگردرسازمانها؛تفاوتهای فردی معلمان نیزدرنظرگرفته شود.بکارگیری روشهای نظارت وراهنمایی آموزشی درموردهمه معلمان نتایج یکسانی ندارد؛ پس نبایدازآنها انتظارداشت که در هرجوسازمانی وتحت هرشرایطی بصورتی یکسان عمل کنندونتایج یکسانی ارائه دهندیا واکنش هایشان درمواجهه بامسائل ومشکلات سازمانی متفاوت نباشد.

 

6-منظورازعلمی بودن برنامه های نظارت وراهنمایی آموزشی چیست؟امروزه برنامه های نظارت وراهنمای آموزشی ازجهت گیری علمی ای برخورداراست وموفقیت آن دررفع موانع آموزشی وبهبود عملکرد معلمان مدیون دستاوردهای بسیار علوم رفتاری وسازمانی است.یافته های علوم بطور فزاینده ای درآموزش و پرورش کاربرد یافته و تحولات بسیاری را درزمینه تدریس؛ یادگیری، ارتباطات سازماندهی و مدیریت بوجود آورده است.

 

7- اصل تغییردرنظارت به چه مفهومی به کاررفته است؟این اصل نظارت وراهنمایی آموزشی براساس یک اصل کلی ترسازمانی قرارداردوآن عبارت است که تمام افرادوسازمانها درفرایندگذرزمان نیازبه تغییرپیدا میکنندودوام وادامه حیات هرفردوسازمانی مستلزم تغییراست این تغییربه معنای انتقالات غیرمنطقی کارکنان تعویض مدیران یا تغییردر امور جزئی وکم اهمیت اداره سازمانها نیست؛بلکه به معنای تغییراتی است که بایددرسازمانهاودرافرادایجادشودتابتوانندپاسخگوی تغییرات وتحولات اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی باشند.

 

8- وظیفه راهنمایان  آموزشی برای ایجادتغییرات درمعلمان چیست؟برنامه های نظارت وراهنمایی بایدبه نحوی طراحی شودکه به تدریج زمینه لازم برای پدید آوردن تغییرات مورد انتظارجامعه وسازمان در معلمان کرده است.مقاومت های احتمالی ناشی ازاین تغییرات پیش بینی وبه طرق گوناگون رفع شود.

 

9-چگونه بایدبا مقاومت معلمان دربرابرتغییرات برخوردکرد؟ راهنمایان آموزشی معلمان را بایدمتقاعد کنند که تغییر برای رشدوپیشرفت حرفه ای آنان ضروری است وفرایندتغییربرایشان تسهیل کنند،بدیهی است معلمان نیز بتدریج تمایل به تغییرپیدامیکنند.زیربنای تغییردادن وتغییر یافتن  وآمادگی وعلاقه مندی به پذیرش برای آن است؛درغیر این صورت؛تغییرلزوما خودبه خود اتفاق نمی افتدونتایج پیش بینی شده را به همراه ندارد.وظیفه مدیرمدرسه یا راهنمای آموزشی ایجاب  میکند که معلمان را برای زمانی که تغییریا تغییرات جزء لاینفک سازمانهاخواهدشدوفراراز آن یا مقاومت دربرابرآن نیزاجتناب ناپذیرخواهدبود،آماده کنند.

10- نظارت وراهنمایی آموزشی بالینی به چه مفهومی به کاررفته است؟نظارت وراهنمایی آموزشی بالینی مطالعه رفتارمعلم درکلاس درس با روشی نظام مند ومنظم ودر جوی همراه با همکاری واحترام متقابل است ومجموعه از فعالیتهایی است که برای اصلاح فرایندتدریس ویادگیری طراحی شده است.

 

11- ازنظر گلدهامرویژگیهای نظارت وراهنمایی آموزشی بالینی چیست؟1-نظارت وراهنمایی بالینی فنی برای اصلاح فرایندآموزش است.2-نظارت وراهنمایی بالینی دخالت آگاهانه درفرایند آموزش است.3- نظارت وراهنمایی بالینی بطوری که نیازهای مدرسه را با نیازهای رشد شخصی افرادکه درمدرسه کار میکننددرهم می آمیزد.4- نظارت وراهنمایی بالینی بین معلمان وراهنمایان آموزشی همکاری حرفه ای قائل است. 5- نظارت وراهنمایی بالینی مستلزم درجه بالایی ازاعتمادمتقابل است که در درک،حمایت،تعهدبه رشدوپیشرفت بازتاب می یابد. 6- نظارت وراهنمایی بالینی اگرچه مستلزم روش شناسی قابل انعطافی است که بطور مداوم تغییر میکند،فرایندی نظام مند یا منظم است. 7- نظارت وراهنمایی بالینی سودمندوسالم برای پرکردن فاصله بین شرایط واقعی وشرایط ایدئال ایجادمیکند. 8- نظارت وراهنمایی بالینی فرض می کندراهنمای آموزشی در مورد تحلیل فرایندآموزش ویادگیری وهچنین تعامل انسانی مفید وسازنده اطلاعات بسیاری دارد. 9- نظارت وراهنمایی بالینی هم مستلزم آموزش پیش از خدمت ؛بویژه درروشهای مشاهده است وهم مستلزم بازتاب پیوسته ضمن خدمت در مورد شیوه های اثربخش.

 

12- مراحل نظارت وراهنمایی آموزشی بالینی را از دیدگاههای مختلف بیان کنید؟ گلدهامر:1- نشست قبل امشاهده2-مشاهده3-تحلیل استراتژی4-نشست پس ازمشاهده 5-تحلیل پس از مشاهده. -موریس کوگان8 مرحله برای فرایند آنظارت وراهنمایی شرح میدهند:1-ایجادوبرقراری ارتباط2-برنامه ریزی3-برنامه ریزی برای مشاهده 4-مشاهده5-تحلیل مشاهده6-برنامه ریزی برای گفتگو7-نشست بامعلم 8-تجدیدنظردربرنامه ریزی-گلکمان ،گوردون وراس گوردون ساختارنظارت وراهنمایی آموزشی بالینی رادرپنج مرحله ذیل به ترتیب:مرحله اول:تشکیل جلسه.مرحله دوم:مشاهده کلاس درس.مرحله سوم:تحلیل وتفسیر مشاهدات کلاسی وتعیین(یا انتخاب)شیوه رفتاریابرخوردبامعلم.مرحله چهارم:تشکیل جلسه بامعلم پس ازمشاهده.مرحله پنجم:تجزیه وتحلیل مراحل چهارگانه پیشین.                        

 

13-روش کنترل دستوری چیست ودرچه مواردی میتوان درکاربا معلمان از آن استفاده کرد؟راهنمای آموزشی تاحد بسیاری ازاختیارارتش استفاده میکندومعلم رامتقاعد میسازدکه برای بهبود مشکلش باید فعالیتهای را انجام دهد.-1-تشخیص وبیان مشکل 2- مشخص کردن مشکل معلم با کمک خودش3-شنیدن نظرهای معلم4-حل مسأله 5-هدایت معلم6-بررسی واکنش معلم 7-جزءکردن فعالیتهایی که معلم باید انجام دهد. 

 

14-ویژگیهای روش اطلاعاتی دستوری وموارداستفاده ازآن را شرح دهید؟دراین روش راهنما آموزشی از یک منبع اطلاعاتی باشدوراه حلها ویا شقوق مختلف عملی را که بایدانتخاب وبه معلمان پیشنهادمی کندتا بتوانند ازمیان راه حلهایکی را انتخاب کنند.هدف یا اهداف را برای معلم تعیین میکندودر جهت فعالیتهاتاثیر میگذاردواورا برانگیخته وهدایت میکندودرصدد باز خورد از او است نوع ونحوه وزمان انجام دادن فعالیتهارا راهنمایی آموزشی تعیین میکند.1-زمانی که معلم درسطح رشدی نسبتا پایینی عمل میکند.2-زمانیکه معلم دانش لازم رادرمورد موضوعی ندارد،ولی راهنمای آموزشی به وضوح آن دانش ومعرفت را دارد.3-زمانیکه معلم احساس سردگمی یا بی تجربگی می کندویا درموردآنچه بایدانجام دهد دچار تردید است ونظرخاصی ندارد،ولی راهنمای آموزشی از کارهایا فعالیتهای موفقیت آمیز آگاه است.4-زمانیکه راهنمای آموزشی علاقه مندومشتاق است که مسئولیت آنچه را معلم میخواهدانجام دهدیا به آمایش بگذاردبرعهده گیرد.5- زمانیکه معلم معتقداست راهنما فردی دارای اعتبار است ودانایی،درایت وتجربه لازم را دارد ومی دانداز چه چیزی با او صحبت میکند.6-زمانکه وقت ضیق است ،فشارهاومشکلات مشخص هستندواتخاذ اقدامات سریع ضروری است.

 

15-روش تشریک مساعی درمشاهده بالینی به چه رفتاری اشاره دارد؟چنانچه راهنمای آموزشی در فرایندنظارت وراهنمایی بالینی ،علاقه مند باشد مسأله ای رابه طور مشترک وبا همکاری متقابل با معلم حل کندومعلم را تشویق کندتا ادراکات ونظرهایش را درمورد آن مسأله یا مشکل بیان کندودر عین حال صادقانه وبطورصریح وروشن عقایدخودش را نیزبیان کندبه طوری که به مبادله صاقانه وآشکارنظرها بی انجامد،از نظارت وراهنمایی مبینی برهمکاری مشترک ومتقابل استفاده کرده است.

 

16-روش غیردستوری درنظارت وراهنمایی آموزشی درچه شرایطی برای معلمان قابل استفاده است؟1-وقتی که معلم در سطوح بالایی از رشدحرفه ای عمل میکند.2-زمانیکه که دانش وتخصص معلم در موردموضوع از دانش وتخصص راهنمای آموزشی بیشتر است.3-زمانیکه معلم درقبال اجرای تصمیماتش مسئولیت تام دارد،درحالی که مسئولیت راهنمای آموزشی اندک است.4-زمانیکه که معلم نسبت به حل مسأله تعهددارد،ولی این امربرای راهنمای آموزشی اهمیتی ندارد.

 

17- نظارت وراهنمایی آموزشی همکاردرچه مواقعی قابل توصیه است ؟وقتی که مدیر مدارس با توجه به کثرت ،مشغله،قلّت وقت،وحیطه وسیع مسئولیت هایشان قادرنخواهندبود که برکارهمه معلمان خودبه طور منظم ومستمرنظارت داشته باشند-اگر راهنمایان آموزشی زمان ،انرژی وامکانات کافی دراختیارنداشته باشندیا وظایف اساسی دیگری هم به او محول شده باشد- دربیشترمواقع هنگام تعیین اولویتها ،کمک مستقیم به معلم کمترین اولولیت را دارا است. 

 

18- تدریس مشترک دربرنامه نظارت چگونه صورت میگیرد؟هم معلمان یک درس میتوانندبه اتفاق طراحی ،تدریس،ارزشیابی یک درس را انجام دهندوهم راهنمای آموزشی یا یک همکارمتخصص معلم میتواننددرمراحل مذکوربه طورمشترک باهم همکاری کنند.همکاری موجب تحکیم اعتماد،ایجادروابط دوستانه،پرورش روحیه همکاری حرفه ای متقابل ومناظره علمی،تقویت تفکر انتقادی درمورد مسأئل وحل مشکلات آموزشی وتوسعه اندیشه هاوروشهای جدید خواهد شدو پیشرفت حرفه ای معلم را درپی خواهد داشت.

 

19-روش حل مسأله ومراحل اساسی آن را بیان کنید؟بدیهی است تقربیااکثرمعلمان مسائل ومشکلات فردی کلاسی وسازمانی بسیاری دارندکه دردوران کارحرفه ای خود کمابیش با آنها مواجهه میشوند.چنانچه این مسائل بموقع وپیش ازآنکه بصورت معضل یا مانع آموزشی درآیندحل وفصل شوند،هم به نفع معلم است وهم راهنمای آموزشی. مرحله اول:شناسایی.مرحله دوم:تشخیص علل مشکلات؛مرحله سوم:توسعه طرحهای عملیاتی وانتخاب بهترین طرح یاراه حل مرحله:اجرای راه حل،مرحله پنجم:ارزشیابی نتایج راه حلهایا طرحهای عملیاتی

 

20- اهداف برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت را شرح دهید؟1-پیش بینی وتنظیم بودجه ،تهیه تسهیلات وتجهیزات وپیش بینی زمان لازم برای این آموزشها.2-پیش بینی روشها واسترتژیهابه منظور حداکثراستفاده ازمنابع تخصیص یافته. 3-تهیه برنامه هاوطرحهای حساب شده برای استفاده موثرمعلمان4-ارزشیابی نتایج آموزشهای ضمن خدمت در عملکردکلاسی معلمان.  

 

21- روشهای متداول درآموزشهای ضمن خدمت رابیان کنید؟1-تشکیل جلسات مشورتی2-تشکیل جلسات توسعه برنامه درسی3-تشکیل کارگاههای آموزشی4-تشکیل سمینارهای حرفه ای5-تشکیل جلسات سخنرانی6-استفاده ازگردشهای علمی7-تشکیل گروههای تحقیقاتی

 

22- تشکیل کارگاههای آموزشی وبرگزاری سمینارهای علمی چه تأثیری برعملکرد معلمان دارد؟شیوه بسیاری موثری برای همکاری وهمفکری حرفه ای گروهی،تبادل نظروبحث وگفتگودرموردمشکلات فردی،گروهی وسازمانی،رشدوپرورش الگوی همکاری حرفه ای وبسط وتوسعه روابط درون فردی وروبط متقابل فردی است.همچنین دراین گارگاهها میتوان به ارائه نتایج تحقیقاتی که به پایان رسیده است،بررسی ومشکلاتی که ارائه  طریق قابل حل است ونیزمشکلاتی که علی رغم کاربردنتایج تحقیقات وپیشنهادهای راهنمای آموزشی هنوز حل نشده است،پرداخت برگزاری سمینارهای تخصصی درمورد یافته های جدید علمی وکاربرد های آن درمدارس روشهای آموزشی جدید وجایگزین کردن آنهابا روش قدیم،تکنولوژی آموزشی جدید،یافته های رفتاری درمورد رشد انسان ونحوه یادگیری او،ودرنهایت برگزاری سمینارهایی در مورد ارتقای کیفیت برنامه درسی با هدف رشد وپرورش هرچه بهتردانش آموزان از طریق اهمیت بخشیدن به زبان وفرهنگ وتاریخ ملی ،نمونه هایی از اینگونه تشکل ها ی حرفه ای در آموزش وپرورش است. 

 

23-محاسن استفاده ازگردش علمی راذکرکنید؟این روش دراصلاح روابط بین معلمان ودانش آموزان موثراست.راهنمای آموزشی ازطریق گردش علمی وباکمک بخشهای مختلف جامعه می توانداطلاعات وآگاههایی مفید و کاربرد در مورد عملکرداین بخش ها دراختیارمعلمان و دانش آموزان قراردهد و دیدآنان رانسبت به مشاغل موجود درجامعه توسعه بخشد.

 

24- استفاده گروههای تحقیقاتی برای انجام دادن تحقیق عملیاتی و کاربردی چگونه وتحت چه شرایطی انجام میگیرد؟راهنمای آموزشی به چند طریق میتواندزمینه را برای انجام دادن تحقیقات درمدرسه فراهم کند.ابتدامعلمانی که خواستارانجام دادن تحقیقات مستقلی هستند،یعنی براساس نیازخودیاعلاقه وانگیزه علمی می خواهند درباره موضوع خاصی تحقیق کنندوسپس معلمانی که مسائل ومشکلاتی مشابهی درکلاس دارندوخواهان انجام دادن تحقیقاتی در این زمینه هستندمیتوانندبا هماهنگی راهنمای آموزشی به تحقیق به پردازندیا راهنمای آموزشی از معلمان می خواهندتادر مورد موضوع خاصی که اوپیشنهادمی کندتحقیق کنند.

 

25-مزایای  آموزشهای  ضمن خدمت معلمان راتشریح کنید؟ضمن خدمت بعنوان یکی ازروشهای نظارت وراهنمایی آموزشی فرایندی پویا ومنظم محسوب می شودکه برای ارتقا معلمان ،رشدفکری وافزایش مهارتهای آن ودرنهایت برای اصلاح فرایندآموزشی به طورگسترده ای درمدارس کاربرددارد.هرروشی که به رشدبیشترمنجرشودبه تحقق هدف اصلی وغایی نظارت که رشدوپرورش همه جانبه دانش آموزان است کمک کند.

 

26-جلسات اولیا ومربیان برای تحقق چه اهدافی تشکیل میشود؟ایجاد ارتباط میان مدرسه وجامعه به راهنمای آموزشی ومعلم امکان می دهدکه ازنیازها وانتظارات جامعه بطورروشن وملموس آگاهی یابند.آگاهی ازنظرهای والدین به شناخت بهترنیازهای آموزشی دانش آموزان کمک می کندوازاین طرق ارتباطی منطقی بین نیازهای جامعه وبرنامه درسی مدرسه بوجود میاید.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 ساعت 21:16 | نویسنده: Arj44 | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.