Online User نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن - وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44
X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت آشنایی با بیمه و قوانین آن

-1 چه عاملی انسان را به یافتن راهکارهایی در جهت ایجاد بستری امن برای یک زندگی با امنیت بیشتر واداشته است،؟

الف - ترس از وقوع حوادث ناگوار و عواقب زیان آور آن بیشترین تاثیر را داشته است.

ب- مهمترین عامل بیم از فردای ناشناخته است

ج هردو مورد *

نایت اسکین

 

-2 آنچه پیدایش بیمه به مفهوم کنونی را موجب شده است،

الف - غریزه اجتماعی که بر افراد وابسته به جوامع اشتراکی حکومت میکرده

ب عدم کفایت اعمالی چون مؤسسات خیریه و بسیج مردم در حوادث فاجعه آمیز*

ج - تشکیل مؤسسات خیریه و یا بسیج مردم در حوادث فاجعه آمیز

-3 اولین اشارهای که در متون قدیم به مداخله به نفع زیاندیده از یک حادثه ناخوشایند مشاهده میشود مربوط است به....

الف ایجاد صندوق مشترکی که از حق اشتراک اعضاء تغذیه میشد،توسط قانون گزار آتن

ب- دایر کردن صندوقی بین سنگتراشان حوزه سفلای مصر *

ج- مربوط به آداب ورسوم یهودیان بر اساس تالمود Talmud بابل که مجموعه قوانین و

آداب ورسوم یهودیان است

-4 اولین رشته بیمه ................. و تحت تاثیر .................................. ایجاد شد.

الف- بیمه آتش سوزی - حریق معروف لندن صبح روز دوم سپتامبر 1111 دریکی از نانوائیهای لندن

ب- بیمه های عمر - بیمه بردگانی که دارای ارزش تجارتی بودند

ج- بیمه دریایی - وام دادن با بهره زیاد که به اشکال مختلف توسط یونانیها و رومیها قبل از میلاد عمل میشد. *

-5 عمل تونتان Tontine

الف- نوعی بیمه عمر به شرط حیات است و در فرانسه شکل گرفت. *

ب- نوعی بیمه به شرط فوت است و در انگلیس شکل گرفت.

ج- نوعی بیمه ازکارافتادگی کارگران است و در اروپا شکل گرفت.

-6 عبارت درست را انتخاب کنید.

الف- اجباری و دولتی شدن بیمه حوادث ناشی از کار مانع گسترش بیمه حوادث جسمانی در بخش خصوصی گردید

ب- به علت اهمیت اجتماعی حوادث ناشی از کار و به ویژه تحت تاثیر فعالیت اتحادیههای کارگری این نوع بیمه اجباری شد. *

ج- عمل تونتان نوعی بیمه

-7 تمرکز و تجمع اشخاص در شهرها،باعث پیشرفت.......................... شده است.

الف - بیمه در مقابل آتش سوزی *

ب- بیمه عمر

ج- بیمه مسئولیت اتومبیل

-8 قبل از توسعه عملیات بیمهای ،روابط طرفین قرارداد بیمه طبق چه قانونی حلوفصل میشد ؟

الف قانون مدنی و قانون تجارت

ب- قانون دریایی و قانون تجارت

ج- حسب مورد در هر کشور متفاوت بود.*

-9 هدف این بیمه دادن تضمین به بستانکار در مقابل بدهکار است.

الف - بیمه در مقابل دزدی

ب- بیمه مسئولیت اشیاء

ج- بیمه اعتبارات *

-11 در اعمال نظارت دولت به شرکت های بیمه، کدام مورد صحیح نیست؟

الف- شرکتهای بیمه خصوصی در جهت انعقاد قرارداد بیمه آزادی عمل دارند.

ب- دولت بر اعمال شرکتهای بیمه خصوصی نظارت و مداخله نمیکند،و فقط تعرفه حق بیمه تعیین میکند.*

ج- دولت با تعیین ضرایب ذخایر فنی و نحوه بکار انداختن ذخایر فنی، تنظیم شرایط عمومی قراردادهای بیمه، تعیین تعرفه حق بیمه،

بر اعمال شرکتهای بیمه خصوصی مداخله میکند

-11 از بیمه های مسئولیت زیر کدام عمومیت بیشتری دارد؟

الف- بیمه مسئولیت اتومبیل*

ب- بیمه حمل ونقل کالا و مسافر

ج- بیمه آموزش رانندگی

چه عاملی انسان را به یافتن راهکارهایی در جهت ایجاد بستری امن برای یک زندگی باامنیت بیشتر واداشته است،؟

الف ترس از وقوع حوادث ناگوار و عواقب زیان آور آن بیشترین تاثیر را داشته است. -

ب مهم ترین عامل بیم از فردای ناشناخته است -

ج هردو مورد *

2 آنچه پیدایش بیمه به مفهوم کنونی را موجب شده است، -

الف غریزه اجتماعی که بر افراد وابسته به جوامع اشتراکی حکومت می کرده -

ب عدم کفایت اعمالی چون مؤسسات خیریه و بسیج مردم در حوادث فاجعه آمیز*

ج تشکیل مؤسسات خیریه و یا بسیج مردم در حوادث فاجعه آمیز -

3 اولین اشاره ای که در متون قدیم به مداخله به نفع زیان دیده از یک حادثه ناخوشایند -

مشاهده می شود مربوط است به،

الف ایجاد صندوق مشترکی که از حق اشتراک اعضاء تغذیه می شد،توسط قانون گزار آتن

ب دایر کردن صندوقی بین سنگتراشان حوزه سفلای مصر * -

ج مربوط به آداب ورسوم یهودیان بر اساس تالمود - Talmud بابل که مجموعه قوانین و

آداب ورسوم یهودیان است

4 - .دش داجیا .................................. ریثات تحت و ................. همیب هتشر نیلوا

الف بیمه آتش سوزی حریق معروف لندن صبح روز دوم سپتامبر - - 1666 دریکی از

نانوائی های لندن

ب بیمه های عمر بیمه بردگانی که دارای ارزش تجارتی بودند - -

ج بیمه دریایی وام دادن با بهره زیاد که به اشکال مختلف توسط یونانی ها و رومی ها قبل - -

از میلاد عمل می شد. *

5 عمل تونتان - Tontine الف نوعی بیمه عمر به شرط حیات است و در فرانسه شکل گرفت. * -

ب نوعی بیمه به شرط فوت است و در انگلیس شکل گرفت. -

ج نوعی بیمه ازکارافتادگی کارگران است و در اروپا شکل گرفت. -

6 عبارت درست را انتخاب کنید. -

الف اجباری و دولتی شدن بیمه حوادث ناشی از کار مانع گسترش بیمه حوادث جسمانی در -

بخش خصوصی گردید

ب به علت اهمیت اجتماعی حوادث ناشی از کار و به ویژه تحت تاثیر فعالیت اتحادیه های -

کارگری این نوع بیمه اجباری شد. *

ج عمل تونتان نوعی بیمه -

7 تمرکز و تجمع اشخاص در شهرها باعث پیشرفت ..........................

الف بیمه در مقابل آتش سوزی * -

ب بیمه عمر -

ج بیمه مسئولیت اتومبیل -

8 قبل از توسعه عملیات بیمه ای ،روابط طرفین قرارداد بیمه طبق چه قانونی حل وفصل -

می شد ؟

الف قانون مدنی و قانون تجارت

ب قانون دریایی و قانون تجارت -

ج حسب مورد در هر کشور متفاوت بود.* -

9 هدف این بیمه دادن تضمین به بستانکار در مقابل بدهکار است. -

الف بیمه در مقابل دزدی -

ب بیمه مسئولیت اشیاء -

ج بیمه اعتبارات * -

10 در اعمال نظارت دولت به شرکت های بیمه، کدام مورد صحیح نیست؟ -

الف شرکت های بیمه خصوصی در جهت انعقاد قرارداد بیمه آزادی عمل دارند. -

ب دولت بر اعمال شرکت های بیمه خصوصی نظارت و مداخله نمی کند،و فقط تعرفه حق -

بیمه تعیین می کند.*

ج دولت با تعیین ضرایب ذخایر فنی و نحوه بکار انداختن ذخایر فنی، تنظیم شرایط عمومی -

قراردادهای بیمه، تعیین تعرفه حق بیمه، بر اعمال شرکت های بیمه خصوصی مداخله می کند

11 از بیمه ئهای مسئولیت کدام عمومیت بیشتری دارد؟

الف بیمه مسئولیت اتومبیل* -

ب بیمه حمل ونقل کالا و مسافر -

ج بیمه آموزش رانندگی -

1 کدام بیمه مسئولیت  تقریبا در همه کشورها عمومیت پیدا کرده و اجباری شده است؟

الف(بیمه مسئولیت حمل ونقل

ب( بیمه شکار

ج(بیمه مسئولیت اتومبیل***

2 کدام یک از موارد زیر جزء بیمه های مسئولیت نمی باشد؟ -

الف( بیمه آتش سوزی***

ب(بیمه تله کابین

ج(بیمه مهندسین و آرشیتکت ها

3 قبل از توسعه نیافتن عملیات بیمه ای، روابط طرفین قرارداد برحسب چه قوانینی حل وفصل -

می شد؟

الف( قانون کشور قانون اساسی قانون تجارت - -

ب( قانون مدنی قانون تجارت قانون دریایی *** - -

ج( قانون مدنی قانون اساسی قانون حمل ونقل - -

4 تاریخچه ی کمک به هم نوع در ایران به سلطنت چه کسی و حمایت ازچه کسانی بازمی گردد؟ -

الف( داریوش بزرگ حمایت از کارگران -

ب( بهرام گور ساسانی حمایت از بردگان -

ج( بهرام گور ساسانی حمایت از کشاورزان*** -

5 چه کسی و چه مدتی امتیاز تصدی امور بیمه را در زمانم ناصرالدین شاه.......

الف( لازاریوناک- 75 سال***

ب( فرانسوا ژوزف- 22 سال

ج( بیسمارک- 75 سال

6 نام مؤسسات بیمه ی روسی در سال - 1280 ، در ایران چه بود؟

الف گستراخ نادژدا - -

ب(نادژدا کافکارمرکوری*** -

ج(کافکارمرکوری گستراخ -

7 شرکت بیمه ایران در چه تاریخی و با چه مقدار سرمایه، تأسیس شد؟ -

الف( 18 آبان 1314 با سرمایه بیست میلیون ریال

ب( 14 آبان 1314 با سرمایه بیست میلیون تومان

ج( 15 آبان 1314 با سرمایه بیست میلیون ریال***

8 روز بیمه در ایران چه روزی است؟ -

الف( 16 آبان ماه

ب( 15 آبان ماه***

ج( 15 آذرماه

9 قانون بیمه در چه سالی و با چند ماده در مجلس تصویب شد؟ -

الف( در اردیبهشت ماه 1316 و با 36 ماده***

ب(در خردادماه 1316 و با 36 ماده

ج( در اردیبهشت 1316 و با 45 ماده

10 - مهم نیرت یلماوع هک هار بذج و هیامرس هجیتنرد تیلاعف هیامرس راذگ ار هراومه یم دیامن

عبارت اند از:

الف( امنیت در بازگشت اصل وفرع سرمایه

ب(امنیت در چرخه اقتصادی و داشتن بازده مطلوب

ج( همه موارد***

11 نقش بیمه گر در معاملات بیمه ای: -

الف تعاون -

ب( مدیریت***

ج( تعهد و همکاری

12 بیمه با ایجاد احساس اطمینان در شخص و ایجاد اعتبار و تشکیل سرمایه و حمایت از -

تک تک افراد جامعه چه نقشی را ایفا می کند؟

الف( نقش انفرادی***

ب( نقش اجتماعی

ج(نقش اقتصادی

13 منظور از نقش اجتماعی بیمه چیست؟ -

الف( حامی اندوخته ها و پس انداز افراد

ب( حامی جان و مال تک تک افراد در برابر حوادث

ج( حامی کل افراد در برابر آثار زیان بار فعالیت دیگران***

14 بیمه با حفظ ثروت ملی تضمین سرمایه گذاری ها و جمع آوری.....

سرمایه گذاری ذخایر چه نقشی را ایفا می کند؟

الف( نقش سیاسی

ب( نقش اقتصادی***

ج( نقش اجتماعی

15 بیمه گر با ایجاد رابطه تعاونی و متشکل نمودن کلیه افرادی که در معرض خطر معینی قرار دارند و به دلیل - «

» توانایی محدودشان در مقابله با آثار آن نگران هستند، آن ها را تحت حمایت قرار می دهد

عبارت بالا چه تعریفی از بیمه را نشان می دهد؟

الف( تعریف فنی

ب(تعریف حقوقی

ج( تعریف ماهوی***

16 در تعریف ماهوی کدام عناصر، از عوامل اصلی تشکیل صندوق بیمه ای هستند؟ -

الف( تعاون خطر*** -

ب( تعاون مدیریت -

ج( مدیریت خطر -

17 بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از - «

طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی

». بپردازد

تعریف بالا مربوط به کدام یک از تعاریف بیمه است؟

الف( تعریف حقوقی***

ب( تعریف فنی

ج( تعریف اقتصادی

18 در تعریف حقوقی بیمه، متعهد و طرف تعهد را به ترتیب چه می نامند؟ -

الف( بیمه گزار بیمه گر -

ب( بیمه گر بیمه گزار*** -

ج( بیمه شونده بیمه گزار -

19 حق بیمه چیست؟ -

الف( وجهی که بیمه گر به بیمه گزار می دهد

ب( پولی که بیمه گر به متعهد پرداخت می کند.

ج( وجهی که بیمه گزار به بیمه گر می دهد.***

20 آنچه را که بیمه می شود .................... می نامند -

الف( حقوق بیمه

ب( موضوع بیمه***

ج( اصول بیمه

21 تعریف زیر مربوط به چه نوع بیمه ای هست؟ -

عملی است که به موجب آن یک طرف)بیمه (گر با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آمار «

و احتمالات در ازا دریافت وجهی به عنوان )حق بیمه( از طرف دیگر )بیمه گزار( تعهد می نماید در

صورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی

» . بپردازد و یا خدمتی انجام دهد

الف( بیمه ماهوی

ب( بیمه حقیقی

ج( بیمه فنی***

22 منظور از این جمله چیست؟عقد بیمه عقدی است لازم

الف( یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند***

ب( یعنی بیمه گر و بیمه گزار قبل از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند

ج(یعنی بیمه گر می تواند قرارداد را پس از وضع، فسخ نماید.

23 تنها استثنایی که درباره ی عقد بیمه وجود دارد در چه موردی است؟ -

الف( بیمه حوادث

ب( بیمه عمر***

ج( بیمه آتش سوزی

24 جمله ی زیر به چه معناست؟ -

» بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجز «

الف( بدون قید و شرط باید به تعهدات خود عمل کند***

ب( با شرایطی می تواند به تعهدات خود عمل نکند.

ج( با قید و شرط به تعهدات عمل می کند.

25 تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یا منجر؛ به چه معناست؟ -

الف( یعنی انجام تعهد بیمه گر مشروط به وقوع خطر است.

ب( یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.***

ج( یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق نیابد

26 چرا بیمه، عقدی اتفاقی است؟ -

الف( چون تعهد بیمه خاصیت معلق بودن دارد.***

ب( چون بیمه در برابر همه اتفاقات تعهد ندارد.

ج( چون بیمه شرایط اتفاقی را می پذیرد

 

 

 

-1 اولین اشاره ای که در متون قدیم به مداخله بنفع زیان دیده از یک حادثه مشاهده میشود چه تاریخی است ؟

الف( 1511 سال قبل از میلاد

ب( 4500 سال قبل از میلاد

ج( 511 سال بعد از میلاد

د( 2111 سال قبل میلاد

-2 وام دادن با بهره زیاد که به اشکال مختلف توسط یونانیها و رومی ها قبل از میلاد عمل میشد طرح اولیه

چه بیمه ای را پیریزی کرد ؟

الف( بیمه سنگ تراشان

ب( بیمه شوالیه ها

ج( بیمه دریایی

د( بیمه بازرگانان

-3 چه کسی در سال 1221 با وام دادن با بهره زیاد مخالفت و آن را بعنوان ربا خواری محکوم کرد؟

الف( پاپیروس

ب( پاپ نهم

ج(پاپ سوم

د( همورابی

-4 بیمه دریایی در چه زمانی از قرون وسطی و در چه کشوری بوجود آمد؟

الف( اواخر قرون وسطی ایتالیا

ب(اوایل قرون وسطی مصر

ج(اواسط قرون وسطی یونان

د( اواخر قرون وسطی انگلستان

کانال آزمون آنلاین دوره ضمن خدمت )آشنایی با امور بیمه و قوانین آن(

-5 در سال 1221 هجری شمسی لازاریونیاک امتیاز تصدی بیمه را برای چه مدت و از چه کسی دریافت کرد

الف( 01 سال مظفرالدین شاه

ب( 21 سال محمدعلی شاه

ج( 75 سال ناصرالدین شاه

د( 11 سال احمد شاه

-6 بیمه ایران در چه سالی ملی شد ؟

الف( 1358

ب( 1355

ج( 1350

د( 1355

-1 قانون بیمه در چند ماده تصویب شد ؟

الف( 31 ماده

ب( 36 ماده 1316

ج( 35 ماده

د( 33 ماده

-2 شرکت بیمه در چه تاریخی در ایران تاسیس شد ؟

الف( 15 آبان 1315

ب( 15 آبان 1321

ج( 14 آبان 1314

د( 25 آبان 1314

-9 در قرار دادهای بیمه چند حالت می تواند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شود ؟

الف( 1

ب( 1

ج( 11

د( 4

-11 ریاست مجمع عمومی بیمه مرکزی برعهده چه کسی می باشد ؟

الف( مدیر عامل بیمه

ب( وزیر کار و امور اجتماعی

ج( وزیر اقتصاد و دارایی

د( وزیر بازرگانی

 

فق باشید

-1 کدام بیمه مسئولیت تقریبا در همه کشورها عمومیت پیدا کرده و اجباری شده است؟

الف-بیمه مسئولیت دریایی

ب-بیمه مسئولیت آتش سوزی

ج-بیمه مسئولیت اتومبیل

-2 کدام مورد جز بیمه های مسئولیت نمی باشد؟

الف-بیمه مسئولیت اشیاء

ب- بیمه مسئولیت حرفه ای

ج- بیمه اعتبارات

د- بیمه آتش سوزی

-3 بیمه.............. که هدف آن دادن تضمین به بستانکار در مقابل بدهکار است.

-2 کدام مورد جز بیمه های مسئولیت نمی باشد؟

الف-بیمه مسئولیت اشیاء

ب- بیمه مسئولیت حرفه ای

ج- بیمه اعتبارات

-4 قبل از توسعه نیافتن عملیات بیمه ای روابط طرفین قرار داد بر حسب چه قوانینی حل و فصل می شد؟

الف- ب قانون مدنی

ب- قانون تجارت

ج- قانون دریائی

د- همه موارد

-5 تاریخچه ی کمک به هم نوع در ایران به سلطنت چه کسی و حمایت از چه کسانی باز می گردد؟

الف- نادر شاه افشار- حمایت سرمایه داران

ب- بهرام گور ساسانی کشاورزان

ب- ناصرالدین شاه قاجار- کشاورزان

-6 لازاریوناک در زمان کدام پادشاه ایران و چه مدتی امتیاز تصدی امور بیمه را بر عهده داشت؟

الف- ناصرالدین شاه قاجار 57 سال

ب- محمد رضا شاه 33 سال

ج- رضا شاه 53 سال

-7 کدام موسسات بیمه ی روسی در سال 1221 هجری شمسی شروع به فعالیت کردند؟

الف- نادژدا

ب- کافکارمرکوری

ج-هر دو مورد

-2 شرکت بیمه ی ایران در چه تاریخی و با چه سرمایه ای تأسیس شد؟

الف- 23 آبان 1341

ب- 17 مهر 1341

ج 15 آبان 1314

د- 17 شهریور 1341

-9 قانون بیمه درچه سالی و با چند ماده در مجلس تصویب شد ؟

36 ماده الف- هفتم اردیبهشت ماه1316

31 ماده ب- هشتم شهریور ماه 1314

31 ماده ج- دهم اردیبهشت ماه 1311

31 ماده د- هفتم آبان ماه 1323

-11 روز بیمه در ایران چه سالی است؟

الف- 23 آبان ماه

ب- 15 آبان ماه

ج- 12 اسفنده ماه

د- 12 فروردین

-11 مهمترین عاملی که راه جذب سرمایه و در نتیجه فعالیت سرمایه گذار را همواره می نماید کدام مورد است؟

الف- امنیت در بازگشت اصل و فرع سرمایه

ب- امنیت در چرخه اقتصادی

ج- داشتن بازده مطلوب

د- همه موراد

-2 نقش بیمه گر در معاملات بیمه ای تنها .......... است.

الف- نظارت

ب- مدیریت

ج- بازرسی

-3 نقش انفرادی بیمه چگونه شکل می گیرد؟

الف- باایجاد احساس اطمینان درشخص

ب- وایجاد اعتباروتشکیل سرمایه

ج- وحمایت از تک تک افراد جامعه برای زندگی بهتر و بدور از نگرانی از حال و آینده

د- همه موارد

-4 منظور از نقش اجتماعی بیمه چیست؟

الف- حامی کل افراد در برابر آثار زیانبار فعالیت دیگران

ب- وحمایت از تک تک افراد جامعه برای زندگی بهتر

ج- باایجاد احساس اطمینان درشخص

-5 نقش اقتصادی بیمه کدام است؟

الف-حفظ ثروت ملی و تضمین سرمایه گذاریها

ب-جمع آوری پس اندازهای کوچک و سرمایه گذاری ذخائر و اندوخته های جمع آوری شده

ج- هر دو مورد

-6 این عبارت چه تعریفی از بیمه را نشان می دهد؟

بیمه گر با ایجاد رابطه تعاونی و متشکل نمودن کلیه افرادی که درمعرض خطر معینی قراردارند و بدلیل توانائی

محدودشان در مقابله با آثار آن نگران هستند، آنها را تحت حمایت قرار می دهد.

الف- تعریف حقوقی بیمه

ب- تعریف فنی بیمه

ج- تعریف ماهوی

-7 در تعریف ماهوی بیمه کدام عناصر از عوامل اصلی تشکیل صندوق بیمه ای می باشد؟

الف- تعاون

ب- حمایت

ج- خطر

د- گزینه الف و ج

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع یا « -8

». بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده ویا وجه معینی بپردازد

کدام نوع از تعریف بیمه است؟

الف- تعریف حقوقی بیمه

ب- تعریف فنی بیمه

ج- تعریف ماهوی

-9 در تعریف حقوقی بیمه متعهد و طرف تعهد را به ترتیب چه می نامند؟

الف- بیمه گزار بیمه گر

ب- بیمه گر بیمه گزار

-11 وجهی را که بیمه گزار به بیمه گر می پردازد.......... و آنچه را که بیمه می شود............. نامند

الف- تعهد بیمه - موضوع بیمه

ب- موضوع بیمه تعهد بیمه

ج- حق بیمه موضوع بیمه

د- موضوع بیمه حق بیمه

-11 تعریف فنی بیمه کدام گزینه است؟

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر «- الف

». درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده ویا وجه معینی بپردازد

ب- بیمه گر با ایجاد رابطه تعاونی و متشکل نمودن کلیه افرادی که درمعرض خطر معینی قراردارند و بدلیل توانائی

محدودشان در مقابله با آثار آن نگران هستند، آنها را تحت حمایت قرار می دهد.

ج- بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف)بیمه (گر باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات

درازاء دریافت وجهی به عنوان )حق بیمه( از طرف دیگر )بیمه گزار( تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی

خسارت وارد به او و یاشخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد

» عقد بیمه عقدی است لازم « ؟ -12 منظور از این جمله چیست

الف- یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند

ب- یعنی بیمه گر و بیمه گزار پس ازوضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین

کرده

ج- هر دو مورد

-13 نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که.......

الف-بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است درصورت تحقق خطرحسب موردخسارت وارده رابه بیمه گزار

پرداخت کند

ب- بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است درصورت تحقق خطروجه معینی بپردازد

ج- بیمه گزار نیزملزم بپرداخت حق بیمه می باشد.

د- همه موارد

-14 بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار..........و از طرف بیمه گر اغلب ...... و یا.........

الف- منجز منجز معلق

ب- منجز- معلق منجز

ج- معلق منجز معلق

-15 جمله زیر به چه معناست؟

)بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجز می باشد(

الف- بدون قید و شرط باید به تعهدات خود عمل کند

ب- انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد

ج- تازمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد

-16 تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق،یا منجر یعنی.............

الف- انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد

ب- تازمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد

ج- بدون قید و شرط باید به تعهدات خود عمل کند

-17 چرا عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند؟

الف- بعلت خاصیت معلق بودن تعهد بیمه

ب- بعلت منجز بودن تعهد بیمه گزار

ج- بعلت معلق و یا منجز بودن تعهد بیمه گر

دعادر صورت بروز اختلاف بین طرفین.......اصل داوری

همواره باید بین حادثه بیمه شده(خطر معین)......اصل علت نزدیک

بیمه های اتومبیل باربری آتش سوزی.....بیمه های اموال

......عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد...عقد لازم

عقدی است که تاثیر آن به حسب انشا....نباشد........عقد منجز

کدام جمله درست است؟......عقد بیمه لازم عقدی است که از طرف بیمه گرمعلق است

کدام گزینه در مورد معلق بودن بیمه تعهدات........هر دو مورد

عقد.......عقدی است که علاوه برلزوم اجتماع.......تشریفاتی

کدام گزینه از شرایط اساسی صحت عقد...... هر دو مورد

کدام گزینه از شرایط اساسی صحت عقدنمی باشد...... وجود شاهد از هر یک

از شرایط اساسی صحت معاملات......190

پیشنهاد بیمه توسط.....باید تکمیل و......بیمه گزار  - بیمه گر

بیمه گزار کدامیک از افراد زیر می باشد؟............ هر دو مورد

کدام مورد زیر در عموم بیمه نامه های اتومبیل.........شخصیت بیمه گزار

مندرجات بیمه نامه......... ؟............ هر دو مورد

تغییرات در بیمه نامه به پیشنهاد........ بیمه گزار  - بیمه گر

کدام گزینه نادرست......چنانچه اظهارات خلاف واقع

نرخ حق بیمه توسط..................شورای عالی بیمه

کدام گزینه صحیح نیست.....ماده 283

بیمه نامه معمولا از چه ساعتی.............معمولا از ساعت 12 یا 24

علت درج تاریخ.............امکان وجود تفاوت

شرایط عمومی بیمه نامه...................ماده 17 تاسیس

-1 تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با نحوه نظارت بر امور بیمه گری وظیفه کدام یک از ارکان بیمه مرکزی می

باشد؟

الف-هیات عامل

ب-مجمع عمومی بیمه مرکزی

ج-شورای عالی بیمه

د-بازرس

2.برهم زدن عقد با توافق و رضایت طرفین معامله مفهوم کدام مورد است؟

الف-انفساخ

ب-اقاله

ج-بطلان

د-فسخ

3.درصورتی که اتومبیل در اثر زلزله از بین برود و اتومبیل در مقابل ان بیمه نباشد چه حالتی رخ میدهد؟

الف-اقاله

ب-انفساخ

ج-بطلان

د-چون جزو موارد پیش بینی نشده است بیمه مورد قبول است

-4 برهم زدن معامله در مواردی که قانون یا قرارداد اجازه داده است تعریف کدام مورد است؟

الف-فسخ

ب-انفساخ

ج-اقاله

د-بطلان

-5 کدام مورد از موارد فسخ قرارداد بیمه میباشد؟

الف-بیمه نامه مجدد نسبت به یک شیء

ب-تقلب بیمه گزار

ج-ورشکستگی بیمه گر

د-واقع شدن خطر قبل از انعقاد قرارداد بیمه

-6 کدام مورد درباره ی ویژگی آثار تدریجی عقد بیمه درست است؟

الف-تعهد بیمه گزار صرفا پرداخت حق بیمه است

ب-مستمر بودن تعهد بیمه گر امری واضح است

ج-بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارتی که در طول مدت قرارداد پیش می آید ندارد

د-پس از پرداخت نقدی حق بیمه بیمه گزار دیگر تعهدی در مقابل بیمه گر ندارد

-7 کدام از ویژگی های عقد بیمه نیست؟

الف-عقد بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار معلق است

ب-عقد بیمه عقدی است تشریفاتی

ج-بیمه عقدی است که بر حسن نیت استوار است

د-عقد بیمه عقدی است الحاقی

-8 تعریف زیر مربوط به کدام یک از ویژگیهای عقد بیمه است؟

"به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد تعهدی به نفع طرف دیگر ایجاد میشود"

الف-معوض بودن

ب-تشریفاتی بودن

ج-عهدی بودن

د-لازم بودن

-9 کدام از ویژگیهای عهدی بودن عقد بیمه نیست؟

الف-به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد تعهدی به نفع طرف دیگر ایجاد میشود

ب-مالی به طرف قرارداد تملیک نمیشود

ج-موضوع آن ایجاد تعهد یا ایجاد دین می باشد

د-بیمه گر تعهد به پرداخت حق بیمه و بیمه گزار متعهد به پرداخت خسارت احتمالی خواهد شد

-11 کدام گزینه در مورد ویژگی بیمه های اجتماعی نادرست است؟

الف:قصد تجارت و سودجویی در آن دخیل نمی باشد.

ب:گاهی اوقات می تواند وضعیت مالی بیمه گزار را در مقایسه با قبل از حادثه بهبود بخشد.

ج:اجرای آن بعهده دولت و یا شرکت ها و سازمانهای خاص می باشد.

-11 کدام گزینه درباره ویژگی بیمه های اموال نادرست است؟

الف:جبران خسارت وارد به اموال مورد بیمه،در تعهد بیمه گر قرار می گیرد.

ب:گاهی اوقات می تواند وضعیت مالی بیمه گزار را در مقایسه با قبل از حادثه بهبود بخشد.

ج:در این نوع بیمه حتی حیوانات و نباتات نیز می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

-12 بیمه حوادث مربوط به کدام نوع از بیمه ها می باشد؟

الف:بیمه اموال

ب:بیمه اشخاص

ج:بیمه مسئولیت

-13 منظور از بیمه گزار در اصطلاحات بیمه چیست؟

الف:شخصی که تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه بعهده می گیرد.

ب:شخصی که با پرداخت حق بیمه جان و مال خود را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

ج:شخصی حقوقی که طبق قانون شرایط دریافت حق بیمه را داشته باشد.

-14 کدام مورد جزء شرایط بیمه کردن خطر نمی باشد؟

الف:پراکنده بودن خطرها

ب:تناوب و تواتر خطرها

ج:عدم تشابه خطرهای بیمه شده

-15 مبنای اصلی محاسبه حق بیمه فنی در بیمه های بازرگانی چیست؟

الف:آمار و احتمالات

ب:نوع وقوع خطر

ج:تعداد بیمه گزاران

 

هزینه های سنگین پزشکی......بیمه درمانی

این تعریف برای.....تامین و جبران بخشی از هزینه های درمانی.... بیمه درمانی

بیمه درمانی کدام بخش.......اعم از سرپایی یا بستری

نقش کدام بیمه دادن تامین...............بیمه اموال

کدام گزینه در مورد بیمه اموال.........بیمه های زیان نباید

بیمه های اموال که به بیمه های..........اشیاء

در کدام نوع بیمه خسارت ناشی از حادثه حتی به حیوانات............. اشیاء

بیمه اموال دربر گیرنده..........................بیمه آتش سوزی باربری اتومبیل مهندسی

سه شاخه اصلی بیمه..................اموال اشخاص مسئولیت

بیمه........به طور مستقیم در تنظیم......................بیمه مسئولیت

بیمه مسولیت مدنی بر پایه.....شبه جرمی یا شبه عمدی

کدام بیمه بر پایه مسولیت شبه جرمی یا شبه عمدی........ بیمه مسولیت مدنی

احراز مسولیت افراد....مراجع قضایی

مطابق کدام نوع از بیمه زیان وارد به اشخاص ثالث............ بیمه مسولیت مدنی

تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران........ بیمه مسولیت مدنی

وجه تمایز بیمه های اجتماعی با بیمه های بازرگانی..............تعهدات(سرمایه بیمه)....

در موسسات بیمه حق بیمه هر شخص..........به اهمیت و شدت خطر...

در کدام نوع بیمه تعهدات بیمه بر اساس حداقل..................بیمه های اجتماعی

این مورد از ویژگی های....حق بیمه بصورت درصدی ثابت از دستمزد............ بیمه های اجتماعی

این مورد از ویژگی های........اصل تساوی حق بیمه...................بیمه های بازرگانی

 

-1 هدف از تاسیس شرکت های بیمه بازرگانی چیست؟

الف.گاهی اوقات برای بدست اوردن منفعت است

ب.درهر صورت برای کسب منفعت است

ج.هدف به هیچ عنوان کسب منفعت نیست

د.این موسسات غیر اتتفاعی هستند و زیاد به منفعت فکر نمیکنند

-2 مفهوم فرانشیز در کدام گزینه امده است؟

الف.درصدی از میزان خسارت وارده در هر حادثه میباشد

ب.قسمتی از میزان خسارت وارده است که جبران آن بر عهده بیمه گزار خواهد بود

ج.میزان مشارکت بیمه گر در تامین خسارت ناشی از هر حادثه را گویند

د.الف و ب

-3 ایجاد تغییرات در بیمه نامه در چه صورتی مورد قبول است؟

الف.به هیچ عنوان پس از امضای بیمه نمیتوان تغییری در بیمه نامه ایجاد کرد

ب.تغییر در بیمه نامه با پیشنهاد بیمه گزار قابل انجام است

ج.تغییر در بیمه نامه با پیشنهاد بیمه گزار و قبول بیمه گر قابل انجام است

د.به موافقت ذی نفع در تغییر دادن بیمه نامه نیازی نیست

-4 قصد تقلب بیمه گزار در کدام ماده قانون بیمه اشاره شده است؟

الف.ماده 31

ب.ماده 11

ج.ماده 31

د.ماده 31

-5 شایعترین ومهمترین راه در ارتباط با پایان اعتبار بیمه نامه چیست؟

الف.از بین رفتن مورد بیمه

ب.انقضای مدت قرارداد بیمه

ج.اقاله

د.ورشکستگی بیمه گر

-6 تنظیم و تصویب اساس نامه شرکت های بیمه توسط کدام گزینه صورت می پذیرد؟

الف.هیئت وزیران

ب.مجمع عمومی

ج.هیئت مدیره شرکتهای بیمه

د.شورای عالی بیمه

-7 "اگر ورود خسارت ناشی از حادثه ای باشد که در اثر اقدام شخص دیگری واقع شود و آن

شخص مقصر باشد"در اینصورت بیمه گر باید طبق اصل جانشینی چگونه عمل کند؟

الف:باید خسارت بیمه گزار را پرداخت کند

ب:مبلغ خسارت را از طریق مقامات قضایی از مقصر بگیرد

ج:ابتدا باید مبلغ خسارت را به بیمه گزار پرداخت کرده و سپس از طریق مقامات قضایی از مقصر بگیرد

-8 "اگر ورود خسارت ناشی از حادثه ای باشد که در اثر اقدام شخص دیگری واقع شود و آن

شخص مقصر باشد"در اینصورت بیمه گر طبق کدام اصل باید عمل کند؟

الف:اصل تعاون

ب:اصل جانشینی

ج:اصل حسن نیت

-9 "اثبات ادعای بیمه گزار همیشه آسان نیست و بیمه گر چاره ای جز اعتماد به بیمه گزار ندارد و

بیمه گزار هم باید به بیمه گر اطمینان کند."

اشاره به کدام اصل در معاملات بیمه ای دارد؟

الف:اصل تعاون

ب:اصل نفع بیمه ای

ج:اصل حسن نیت

10کدام گزینه در مجموعه بیمه کل قرار میگیرد؟

الف.حق بیمه فنی و هزینه های بیمه گری

ب.حق بیمه فنی و هزینه های بیمه گزار

ج.سود قابل انتظار بیمه گر

د.الف و ج

-11 کدامیک از تعاریف زیر مربوط به عقد جائز در اصلاحات بیمه است؟

الف:طرفین حق فسخ ندارند

ب:طرفین هر وقت بخواهند می توانند آنرا فسخ نمایند

ج:برای طرفین یا یکی از آنان یا شخص ثالث اختیار فسخ وجود دارد

-12 "تاثیر آن به حسب انشا وابسته به امر دیگری باشد"مربوط به تعریف کدام نوع از عقود بیمه ای

است؟

الف:عقد معلق

ب:عقد لازم

ج:عقد منجز

-13 هزینه های سنگین پزشکی ، دارو واعمال جراحی ونیز مخارج بیمارستان ، دربرگیرنده ی چه

نوع بیمه ای می شوند؟

الف.بیمه حوادث

ب.بیمه درمانی

بیمه مسئولیت

-14 این تعریف برای کدام یک ازبیمه ها ، مصداق دارد؟ تامین وجبران بخشی ازهزینه ها ی درمانی

)اعم ازسرپایی یابستری شدن در بیمارستان (که براثر بروز بیماری ویا وقوع حوادث به بیمه شده

تحمیل شده است اطلاق می گردد

الف.بیمه اجتماعی

ب.بیمه حوادث

ج.بیمه درمانی

-15 بیمه درمان کدام بخش از هزینه ها ی درمان رادربرمی گیرد؟

الف.اعم ازسرپایی یابستری شدن دربیمارستان

ب.بستری شدن دربیمارستان

ج.سرپایی

-16 نقش کدام بیمه دادن تامین به بیمه گزار درمقابل حادثه ای است که ممکن است خسارتی به

دارائی او وارد آورد؟

الف .بیمه اجتماعی

ب.بیمه اموال

ج-بیمه مسئولیت

-1 کدام گزینه درمورد بیمه اموال درست است؟

الف.بیمه های زیان نباید ونمی توانند به صورت منبع درآمدی برای بیمه گزار درآمده ووضعیت مالی وی

رادرمقایسه باقبل ازحادثه بهبود بخشد

ب.بیمه های زیان باید ومی توانند بصورت منبع درآمدی برای بیمه گزار درامده ووضعیت مالی وی رادرمقایسه

با قبل ازحادثه بهبود بخشد

ج.بیمه های زیان دربعضی مواردمی توانند بصورت منبع درآمدی برای بیمه گزار درآمده ووضعیت مالی وی را

درمقایسه باقبل ازحادثه بهبود بخشد

-2 بیمه های اموال که به بیمه های ............. هم شهرت دارد

الف.مسئولیت

ب.حوادث

ج.اشیا

-3 عقد بیمه ،عقدی است معوض"یعنی:

الف:باید سند آن بصورت کتبی باشد

ب:هر یک از طرفین در مقابل مال،پول و یا تعهدی که می دهد عوضی بدست آورد

ج: عهدی که توسط هر یک از طرفین تعهدی به نفع دیگری ایجاد می شود

-4 درکدام نوع بیمه خسارت ناشی از حادثه حتی به حیوانات ونباتات نیز تعلق می گیرد؟

الف.بیمه حوادث

ب.بیمه اشیا

ج.بیمه درمان

-5 عقدی. ......است که به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد،تعهدی به نفع دیگری ایجاد شود.

الف:معوض

ب:تشریفاتی

ج:عهدی

-6 بیمه اموال دربرگیرنده کدام یک از موارد زیر است؟

الف.بیمه اتش سوزی -بیمه باربری-بیمه اتومبیل-بیمه مهندسی

ب.بیمه اتش سوزی- بیمه درمانی - بیمه اتومبیل- بیمه مهندسی

ج.بیمه بیکاری- بیمه باربری - بیمه درمانی- بیمه مهندسی

-7 "عقد بیمه و شرایط آن باید بصورت سند کتبی باشد و سند مزبور مرسوم به بیمه نامه است"اشاره

به کدام ویژگی خصوصیات بیمه دارد؟

الف:عقد بیمه عقدی است عهدی

ب:عقد بیمه عقدی است تشریفاتی

ج:عقد بیمه عقدی است معلق

-8 سه شاخه اصلی بیمه کدامند؟

الف.بیمه درمانی- بیمه اشخاص- بیمه اشیا

ب.بیمه اموال- بیمه اشخاص- بیمه مسئولیت

ج.بیمه درمان- بیمه اتش سوزی- بیمه مسئولیت

-9 بیمه ....به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه.، شناخت افرا د ازحقوق ومسولیت

های یکدیگر وتامین امنیت حرفه ای مشاغل وفعالیت ها تاثیر گذار می باشد

الف.بیمه مسئولیت

ب.بیمه اجتماعی

ج.بیمه اشخاص

-11 بیمه مسئولیت مدنی برپایه چه نوع عملکردهایی از طرف عامل زیان استوار است?

الف.عمدی

ب.جرمی

ج.شبه جرمی یا شبه عمدی

-11 کدام بیمه برپایه مسئولیت شبه جرمی یاشبه عمدی است که عامل زیان ازروی بی احتیاطی

وغفلت ، موجب ضرر زیان جانی ومالی به شخص دیگری می شود؟

الف.بیمه حوادث

ب.بیمه مسئولیت مدنی

ج.بیمه اشیا

-12 عقد بیمه عقدی اضطراری یا الحاقی است"یعنی:

الف: به موجب آن توسط هر یک از طرفین عقد،تعهدی به نفع دیگری ایجاد شود.

ب:هر یک از طرفین در مقابل مال،پول و یا تعهدی که می دهد عوضی بدست آورد

ج:تمامی شرایط قرارداد توسط بیمه گر تعبیه و تنظیم گردیده و بیمه گزار باید آن شرایط را بپذیرد

-13 احراز مسئولیت افراد دربیمه مسدولیت مدنی توسط .....تعیین می گردد؟

الف.مراجع قضایی

ب.کارشناسان بیمه

ج.وکیل بیمه شونده

-14 "طرفین در طول مدت قرارداد با یکدیگر در ارتباط و هر یک در مقابل دیگری متعهد می باشد"

اشاره به کدام ویژگی عقد بیمه دارد؟

الف:مستمر و تدریجی بودن آن

ب:لازم بودن آن

ج:اضطراری یا الحاقی بودن آن

-15 مطابق کدام نوع ازبیمه ))زیان وارد به اشخاص ثالث که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه

گذاران به وجود امده باشد دودر بخش زیانهای مالی وجانی جبران می شود((

الف.بیمه حوادث

ب.بیمه مسئولیت مدنی

ج.بیمه اشخاص

-16 تعهد والتزامی که شخص نسبت به جبران خسارت وارده به دیگران دارد ، حال خواه زیان وارد

شده اثر عمل یافعالیت شخص باشد یا در نتیجه علم اشخاص وابسته یا او به اشیا واموال تحت مالکیت

ای تصرف ان باشد محدوده ی مسئولیت کدام یک ازانواع بیمه ها می باشد؟

الف.بیمه اشخاص

ب.بیمه حوادث

ج.بیمه مسئولیت

-17 وجه تمایز بیمه های اجتماعی بابیمه های بازرگانی درچیست؟

الف.تعهدات )سرمایه بیمه(ومحاسبه حق بیمه- مقررات حقوقی - سوددهی بیمه های بازرگانی - اجباری بودن

بیمه اجتماعی

ب.سرمایه بیمه - تعهد والتزامی که نسبت به حبران خسارت وارده- اختیاری بودن بیمه اجتناعی

ج.اجباری بودن بیمه اجتماعی -مقررات حقوقی - عدم سود دهی بیمه های بازرگانی

-18 درموسسات بیمه ، حق بیمه هرشخص باتوجه به چه مواردی تعیین می گردد؟

الف.میزان تحصیلات فرد وارزش مورد بیمه

ب.به اهمیت وشدت خطر وارزش مورد بیمه

ج.پست سازمانی وارزش موردبیمه

-19 اولین مرحله برای انعقاد قرارداد بیمه چیست؟

الف:رضایت طرفین

ب:تسلیم پیشنهاد از ناحیه بیمه گزار

ج:تشویق و تسلیم پیشنهاد از ناحیه بیمه گر

-21 کدام گزینه درمورد پیشنهاد بیمه درست است؟

الف:توسط بیمه گر تکمیل و توسط بیمه گزار امضا و سپس به بیمه گر تسلیم می شود

ب:توسط بیمه گر تکمیل و امضا و به بیمه گزار تسلیم می شود

ج:توسط بیمه گزار تکمیل و امضا و به بیمه گر تسلیم می شود

-21 چه زمانی بیمه گر حق اصلاح بیمه نامه و مطالبه حق بیمه اضافی را دارد و در صورت عدم

پرداخت حق فسخ بیمه را دارد؟

الف:تظاهرات بیمه گزار طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن بکاهد

ب:تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گزار یا دیگری

ج:هر دو

-22 کدامیک از موارد بطلان عقد بیمه نمی باشد؟

الف:بیمه نامه مجدد نسبت به یک شی

ب:واقع شدن خطر بعد از انعقاد قرار داد بیمه

ج:اظهار مطالب خلاف بصورت عمدی از بیمه گزار

 

-1 کدام صحیح است؟

الف.بیمه گزار شخصی است که برای انجام حرفه ی بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین میکند داشته باشد

ب.بیمه گر طرف تعهد بیمه گزار است

ج.موضوع بیمه ممکن است مسئولیت بیمه گزار در مقابل دیگری باشد

د.سرمایه ی بیمه مبین حداقل تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت وارد به مورد بیمه میباشد

-2 جوهر اساسی بیمه چیست؟

الف.بیمه گر

ب.بیمه گزار

ج.خطر

د.سرمایه

-3 نوسانات قیمت و انفجار دیگ بخار به ترتیب مربوط به چه نوع خطری هستند؟

الف.تجاری-بازرگانی

ب. تجاری-تکنولوژی

ج. قهری-بازرگانی

د. اجتماعی-تکنولوژی

-4 شرط لازم برای تعاون بیمه گزاران چیست؟

الف.حفظ تعادل

ب.اصل پراکنده بودن خطرها

ج. داشتن صندوق مشترک که بیمه گر عهده دار آن است

د.جلسات مشترک

کانال آزمون آنلاین دوره ضمن خدمت )آشنایی با امور بیمه و قوانین آن(


-5 کدام گزینه از شرایط بیمه کردن خطر نمیباشد؟

الف.پراکنده بودن

ب.تناوب و تاتر خطر

ج.کثرت یا تعددخطر

د.تفاوت و یکنواختی خطر

-6 کدام نوع بیمه نامه برای یک مورد خاص هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی صادر میگردند؟

الف.بیمه نامه های خصوصی

ب.بیمه نامه های عمومی

ج.بیمه نامه های ساده

د.بیمه نامه های جامع

-7 بیمه های باربری و آتش سوزی معمولا در کدام دسته از بیمه نامه ها قرار میگیرند؟

الف.بیمه نامه های شناور

ب بیمه نامه های عمومی

ج.بیمه نامه های جامع

د.الف و ب

-8 اولین وظیفه ای که به عهده بیمه گزار است چیست؟

الف.اعلام تمامی کیفیات و خصوصیات مورد بیمه به بیمه گر

ب.پرداخت حق بیمه

ج.مراقبت از مورد بیمه

د.آگاه ساختن بیمه گر از وقوع حادثه

کانال آزمون آنلاین دوره ضمن خدمت )آشنایی با امور بیمه و قوانین آن(


-9 علت اجبار بیمه گزار به اینکه وقوع حادثه و خسارت را به فوریت به بیمه گر اعلام نماید چیست؟

الف.قبل از محو اثار وعلائم بقایای خسارت رسیدگی به ان ممکن باشد

ب.اطلاع از چگونگی وعلل وقوع ان برای بیمه گر ممکن باشد

ج.امکان ارزیابی درست از حدود خسارت و میزان تعهد را ایجاد کند

د. همه موارد

-11 بیمه گران برای اعمال صل جبران غرامت کدام عامل را در نظر میگیرند؟

الف.سرمایه بیمه

ب.ارزش واقعی مورد بیمه در روز حادثه

ج.جبران خسارت

د.الف و ب

-11 کدام یک از اصول معاملات بیمه ای در بیمه مسئولیت و اموال قابل اعمال بوده ولی در بیمه اشخاص

اجرای آن مورد ندارد؟

الف.اصل جبران خسارت

ب.اصل نفع بیمه ای

ج.اصل جانشینی

د.اصل احتمال

-12 بیمه های حوادث و مهندسی به ترتیب در کدام دسته از انواع بیمه قرار میگیرد؟

الف.اشخاص-اموال

ب.اموال-اشخاص

ج.اشخاص-مسئولیت

د.مسئولیت-اموال

کانال آزمون آنلاین دوره ضمن خدمت )آشنایی با امور بیمه و قوانین آن(


تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت 22:47 | نویسنده: Arj44 | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.